تصاویر کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه با کلیه امکانات تفریخی، رفاهی و بیمارستانی و اتاق بستری مشابه هتل 5 ستاره

فضای داخلی کمپ جمشیدیه

اتاق های بستری کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی جمشیدیه

کلینیک دندانپزشکی اختصاصی

امکانات رفاهی کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه