2 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

تفاوت وابستگی و اعتیاد چیست؟

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: اعتیاد عبارت است از سوء مصرف مواد مخدر، با وجود آگاهی فرد از عواقب مصرف مواد مخدر زمانی که فرد نسبت به مواد مخدر اعتیاد پیدا می کند، نمی تواند مصرف مواد مخدر را متوقف کند. […]