16 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

6 بهانه رایج معتادین

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: تجربه ثابت کرده است که، در سه زمان خانواده ها ملزم به روبرو شدن با چالش بهانه آوردن فرد معتاد برای اجتناب از کمک می شوند. اولین آن، قبل از تحت درمان قرار گرفتن و ادامه […]