23 بهمن 1400
کمپ ترک اعتیاد

ترک اعتیاد با یوگا

کمپ ترک اعتیاد، بهترین کمپ ترک اعتیاد: یوگا میتواند به افرادی که در حال ترک اعتیاد هستند کمک کند تا نفس خود را بازسازی کنند. نفس انسان به طرز عجیبی پیچیده است و زمانی که پای اعتیاد هم درمیان باشد، به عنوان مانعی بر سر […]