مراقبت از بهبودی پس از دوران ترک اعتیاد

21 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

عود اعتیاد یک فرصت است نه یک شکست

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: عود مجدد اعتیاد زمانی روی می دهد که فرد پس از تکمیل یک دوره درمان سوء مصرف مواد، دوباره شروع به مصرف یک ماده مخدر به انتخاب خودش می کند. اگر عود مجدد ناتوانی در حفظ […]