نشانه های حسی سوء مصرف مواد مخدر

9 تیر 1400
کمپ ترک اعتیاد

پیامدهای سوء مصرف مواد مخدر

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد شبانه روزی:شناخت و بررسی عوامل زمینه ای در ایجاد و بروز یک بیماری بسیار مهم است و همچنین مهارت های مقابله و حل آن ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. گام اول شناخت و تشخیص از روی […]