اعتیاد به هروئین و مخدرهای دارویی

7 خرداد 1401
کمپ ترک اعتیاد

اعتیاد به هروئین و مخدرهای دارویی

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: به گفته وزارت بهداشت و خدمات انسانی، اعتیاد به مواد مخدر در سراسر جهان به سطح همه گیر رسیده است. میزان مصرف بیش از حد مواد مخدر از سال 1999 تقریباً چهار برابر شده است. مواد […]