14 اسفند 1400
کمپ ترک اعتیاد

مشکلات خانواده یک معتاد

کمپ ترک اعتیاد جمشیدیه، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: در کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه، ما از نزدیک تجربه کرده‌ایم که همزیستی با یک فرد مبتلا به اعتیاد یا الکلی تا چه اندازه می‌ تواند دشوار باشد. ما ترس هایی را که خانواده ها با […]