14 آذر 1400
کمپ ترک اعتیاد

تاثیر مصرف اکستازی بر مغز

بهترین کمپ ترک اعتیاد، کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه: متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA)، که به عنوان اکستازی یا “مولی” نیز شناخته می شود، یک محرک صنعتی مشتق شده از آمفتامین است. این دارو اثراتی مانند احساس تحریک ذهنی، کاهش اضطراب و افزایش ادراک […]